سایت دانشجویان رشته کامپیوتر مقطع کارشناسی ارشد ، کارشناسی و کاردانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان » لیست برخی از دروس ارائه شده مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر

لیست برخی از دروس ارائه شده مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر

تاریخ ارسال : 27 ژانویه, 2013 | بازدید : 4,344 بار | طبقه بندی : اخبار
لیست دروس ارائه شده
مشخصه نام درس ونظری وعملی ساعت کلاس ساعت امتحان ت امتحان نام استاد پیش نیازها هم نیاز
۲۱۶۱ آزمایشگاه معماری کامپیوتر ۰ ۱ دوشـــنبه۱۰:۰۰ ۰۸:۰۰ ش کلاس ک ۰۰:۰۰ / / جانقربان لاریچه میلاد معماری کامپیوتر
۲۱۶۲ آزمایشگاه معماری کامپیوتر ۰ ۱ دوشـــنبه۱۲:۰۰ ۱۰:۰۰ ۰۰:۰۰ / / جانقربان لاریچه میلاد معماری کامپیوتر
۲۱۶۳ آزمایشگاه معماری کامپیوتر ۰ ۱ دوشـــنبه۱۵:۰۰ ۱۳:۰۰ ۰۰:۰۰ / / جانقربان لاریچه میلاد معماری کامپیوتر
۲۱۶۴ آزمایشگاه معماری کامپیوتر ۰ ۱ دوشـــنبه۱۷:۰۰ ۱۵:۰۰ ۰۰:۰۰ / / جانقربان لاریچه میلاد معماری کامپیوتر
۲۱۵۸ آزمایشگاه مهندسی نرم افزار ۰ ۱ جـمــعــه۱۴:۰۰ ۱۲:۰۰ ش کلاس ک ک ۱ ۰۰:۰۰ / / چیره صدیقه مهندسی نرم افزار
۲۱۵۹ آزمایشگاه مهندسی نرم افزار ۰ ۱ سه شنبــه۱۴:۰۰ ۱۲:۰۰ ش کلاس ک ک ۱ ۰۰:۰۰ / / چیره صدیقه مهندسی نرم افزار
۲۱۶۰ آزمایشگاه مهندسی نرم افزار ۰ ۱ شنبـــــه۱۴:۰۰ ۱۲:۰۰ ش کلاس ک ک ۲ ۰۰:۰۰ / / چیره صدیقه مهندسی نرم افزار
۲۵۴۳ آشنایی بامبانی دفاع مقدس ۲ ۰ یکشنـــبه۱۰:۰۰ ۰۸:۰۰ ش کلاس ۲۱۳ ۱۸:۰۰ ۲۶/۰۳/۹۲ سنان زاده جابر
۲۵۴۴ آشنایی بامبانی دفاع مقدس ۲ ۰ یکشنـــبه۱۲:۰۰ ۱۰:۰۰ ش کلاس ۲۱۳ ۱۸:۰۰ ۲۶/۰۳/۹۲ سنان زاده جابر
۲۵۴۵ آشنایی بامبانی دفاع مقدس ۲ ۰ دوشـــنبه۱۰:۰۰ ۰۸:۰۰ ش کلاس ۲۱۳ ۱۸:۰۰ ۲۶/۰۳/۹۲ سنان زاده جابر
۲۵۴۷ آشنایی بامبانی دفاع مقدس ۲ ۰ سه شنبــه۱۰:۰۰ ۰۸:۰۰ ش کلاس ۲۱۳ ۱۸:۰۰ ۲۶/۰۳/۹۲ سقالرزاده حسن
۲۵۴۹ آشنایی بامبانی دفاع مقدس ۲ ۰ سه شنبــه۱۴:۰۰ ۱۲:۰۰ ش کلاس ۲۱۳ ۱۸:۰۰ ۲۶/۰۳/۹۲ سقالرزاده حسن
۲۵۵۲ آشنایی بامبانی دفاع مقدس ۲ ۰ پنج شنـبه۱۶:۰۰ ۱۴:۰۰ ش کلاس ۲۱۳ ۱۸:۰۰ ۲۶/۰۳/۹۲ عقیلی عبدالمجید
۲۵۵۳ آشنایی بامبانی دفاع مقدس ۲ ۰ پنج شنـبه۱۸:۰۰ ۱۶:۰۰ ش کلاس ۲۱۳ ۱۸:۰۰ ۲۶/۰۳/۹۲ عقیلی عبدالمجید
۲۵۵۴ آشنایی بامبانی دفاع مقدس ۲ ۰ پنج شنـبه۲۰:۰۰ ۱۸:۰۰ ش کلاس ۲۱۳ ۱۸:۰۰ ۲۶/۰۳/۹۲ عقیلی عبدالمجید
۲۹۹۹ آمارواحتمالات مهندسی ۲ ۰ ۰۸:۰۰ ۰۴/۰۴/۹۲ قاسمی ابوالحسن
۲۵۳۶ آمارواحتمالات مهندسی ۲ ۰ سه شنبــه۱۰:۰۰ ۰۸:۰۰ ش کلاس ۵۳۷ ۰۸:۰۰ ۰۴/۰۴/۹۲ بنی بوگری فاطمه
۲۵۳۷ آمارواحتمالات مهندسی ۲ ۰ سه شنبــه۱۲:۰۰ ۱۰:۰۰ ش کلاس ۵۳۷ ۰۸:۰۰ ۰۴/۰۴/۹۲ بنی بوگری فاطمه
۸۶۸ اندیشه اسلامی ۱ (مبدا ومعاد) ۲ ۰ دوشـــنبه۱۶:۰۰ ۱۴:۰۰ ش کلاس ۵۰۴ ۱۶:۰۰ ۲۶/۰۳/۹۲ خلیلی نیا غلامرضا
۸۷۰ اندیشه اسلامی ۱ (مبدا ومعاد) ۲ ۰ سه شنبــه۱۸:۰۰ ۱۶:۰۰ ش کلاس ۵۰۴ ۱۶:۰۰ ۲۶/۰۳/۹۲ طـاهـری خراسانی فرشید
۸۶۹ اندیشه اسلامی ۲(نبوت وامامت ) ۲ ۰ دوشـــنبه۱۸:۰۰ ۱۶:۰۰ ش کلاس ۵۰۴ ۱۶:۰۰ ۲۷/۰۳/۹۲ خلیلی نیا غلامرضا
۱۳۴۳ اندیشه اسلامی ۲(نبوت وامامت ) ۲ ۰ سه شنبــه۱۴:۰۰ ۱۲:۰۰ ش کلاس ۳۰۲ ۱۶:۰۰ ۲۷/۰۳/۹۲ عباسی نیا سعید
۱۳۴۵ اندیشه اسلامی ۲(نبوت وامامت ) ۲ ۰ پنج شنـبه۱۲:۰۰ ۱۰:۰۰ ش کلاس ۳۰۲ ۱۶:۰۰ ۲۷/۰۳/۹۲ خلف مراد عبدالرحیم
۱۳۴۷ اندیشه اسلامی ۲(نبوت وامامت ) ۲ ۰ یکشنـــبه۱۸:۰۰ ۱۶:۰۰ ش کلاس سکلن۳ ۱۶:۰۰ ۲۷/۰۳/۹۲ غلامپور علیرضا
۱۳۴۸ اندیشه اسلامی ۲(نبوت وامامت ) ۲ ۰ سه شنبــه۱۶:۰۰ ۱۴:۰۰ ش کلاس ۳۰۲ ۱۶:۰۰ ۲۷/۰۳/۹۲ عباسی نیا سعید
۱۳۴۹ اندیشه اسلامی ۲(نبوت وامامت ) ۲ ۰ شنبـــــه۲۰:۰۰ ۱۸:۰۰ ش کلاس ۳۰۲ ۱۶:۰۰ ۲۷/۰۳/۹۲ خلیلی نیا غلامرضا
۸۶۷ اندیشه اسلامی ۲(نبوت وامامت ) ۲ ۰ سه شنبــه۲۰:۰۰ ۱۸:۰۰ ش کلاس ۵۰۴ ۱۶:۰۰ ۲۷/۰۳/۹۲ طـاهـری خراسانی فرشید
۱۳۲۶ انقلاب اسلامی ایران ۲ ۰ یکشنـــبه۲۰:۰۰ ۱۸:۰۰ ش کلاس ۳۰۱ ۱۰:۰۰ ۲۷/۰۳/۹۲ شیخی مجتبی
۱۳۲۹ انقلاب اسلامی ایران ۲ ۰ چهار شنبه۲۰:۰۰ ۱۸:۰۰ ش کلاس ۲۱۳ ۱۰:۰۰ ۲۷/۰۳/۹۲ چنعانی ثامر
۸۷۲ انقلاب اسلامی ایران ۲ ۰ شنبـــــه۲۰:۰۰ ۱۸:۰۰ ش کلاس ۵۰۴ ۱۰:۰۰ ۲۷/۰۳/۹۲
۱۳۲۵ انقلاب اسلامی ایران ۲ ۰ یکشنـــبه۱۸:۰۰ ۱۶:۰۰ ش کلاس ۳۰۱ ۱۰:۰۰ ۲۷/۰۳/۹۲ شیخی مجتبی
۲۱۵۵ ایجاد بانکهای اطلاعاتی ۲ ۱ ۰۸:۰۰ ۰۹/۰۴/۹۲ سراج حر
۲۱۵۶ ایجاد بانکهای اطلاعاتی ۲ ۱ ۰۸:۰۰ ۰۹/۰۴/۹۲ کاظمی الهام
۲۱۵۷ ایجاد بانکهای اطلاعاتی ۲ ۱ ۰۸:۰۰ ۰۹/۰۴/۹۲ پورعلی عبدالقادر
۲۱۶۷ برنامه سازی سیستم ۲ ۱ ۱۶:۰۰ ۲۹/۰۳/۹۲ پدرام علی زبان ماشین و اسمبلی
۲۱۶۸ برنامه سازی سیستم ۲ ۱ ۱۶:۰۰ ۲۹/۰۳/۹۲ پدرام علی زبان ماشین و اسمبلی
۲۱۶۹ برنامه سازی سیستم ۲ ۱ ۱۶:۰۰ ۲۹/۰۳/۹۲ پدرام علی زبان ماشین و اسمبلی
۱۳۱۳ تاریخ تحلیل صدر اسلام ۲ ۰ سه شنبــه۱۲:۰۰ ۱۰:۰۰ ش کلاس ۳۰۱ ۱۰:۰۰ ۲۶/۰۳/۹۲ غلامپور علیرضا
۱۳۱۵ تاریخ تحلیل صدر اسلام ۲ ۰ دوشـــنبه۱۰:۰۰ ۰۸:۰۰ ش کلاس ۳۰۲ ۱۰:۰۰ ۲۶/۰۳/۹۲ سندی مکی
۱۳۱۶ تاریخ تحلیل صدر اسلام ۲ ۰ دوشـــنبه۱۲:۰۰ ۱۰:۰۰ ش کلاس ۳۰۲ ۱۰:۰۰ ۲۶/۰۳/۹۲ سندی مکی
۱۳۱۸ تاریخ تحلیل صدر اسلام ۲ ۰ چهار شنبه۱۰:۰۰ ۰۸:۰۰ ش کلاس ۳۰۱ ۱۰:۰۰ ۲۶/۰۳/۹۲ صدقی مسعـــود
۱۳۲۰ تاریخ تحلیل صدر اسلام ۲ ۰ سه شنبــه۱۰:۰۰ ۰۸:۰۰ ش کلاس ۳۰۳ ۱۰:۰۰ ۲۶/۰۳/۹۲ سندی مکی
۸۷۳ تاریخ فرهنگ وتمدن اسلام وایران ۲ ۰ شنبـــــه۱۶:۰۰ ۱۴:۰۰ ش کلاس ۵۰۴ ۱۸:۰۰ ۲۷/۰۳/۹۲
۱۳۵۳ تاریخ فرهنگ وتمدن اسلام وایران ۲ ۰ سه شنبــه۱۴:۰۰ ۱۲:۰۰ ش کلاس ۳۰۳ ۱۸:۰۰ ۲۷/۰۳/۹۲ صدقی مسعـــود
۱۳۵۵ تاریخ فرهنگ وتمدن اسلام وایران ۲ ۰ چهار شنبه۱۸:۰۰ ۱۶:۰۰ ش کلاس ۳۰۱ ۱۸:۰۰ ۲۷/۰۳/۹۲ صدقی مسعـــود
۲۸۳۶ جمعیت و تنظیم خانواده ۲ ۰ دوشـــنبه۲۰:۰۰ ۱۸:۰۰ ش کلاس ۱۱۳ ۱۶:۰۰ ۲۸/۰۳/۹۲ دانش احمد
۲۸۳۷ جمعیت و تنظیم خانواده ۲ ۰ یکشنـــبه۲۰:۰۰ ۱۸:۰۰ ش کلاس ۱۰۴ ۱۶:۰۰ ۲۸/۰۳/۹۲ دانش احمد
۲۸۳۸ جمعیت و تنظیم خانواده ۲ ۰ سه شنبــه۲۰:۰۰ ۱۸:۰۰ ش کلاس ۳۰۷ ۱۶:۰۰ ۲۸/۰۳/۹۲ دانش احمد
۲۸۳۹ جمعیت و تنظیم خانواده ۲ ۰ چهار شنبه۲۰:۰۰ ۱۸:۰۰ ش کلاس ۳۰۷ ۱۶:۰۰ ۲۸/۰۳/۹۲ دانش احمد
۲۸۴۰ جمعیت و تنظیم خانواده ۲ ۰ یکشنـــبه۱۶:۰۰ ۱۴:۰۰ ش کلاس ۱۱۲ ۱۶:۰۰ ۲۸/۰۳/۹۲ غلامی احمدرضا
۲۸۴۱ جمعیت و تنظیم خانواده ۲ ۰ دوشـــنبه۱۶:۰۰ ۱۴:۰۰ ش کلاس ۳۱۵ ۱۶:۰۰ ۲۸/۰۳/۹۲ غلامی احمدرضا
۲۸۴۲ جمعیت و تنظیم خانواده ۲ ۰ دوشـــنبه۱۸:۰۰ ۱۶:۰۰ ش کلاس ۳۱۵ ۱۶:۰۰ ۲۸/۰۳/۹۲ غلامی احمدرضا
۲۸۴۳ جمعیت و تنظیم خانواده ۲ ۰ چهار شنبه۱۶:۰۰ ۱۴:۰۰ ش کلاس سیکلن ۱۶:۰۰ ۲۸/۰۳/۹۲ غلامی احمدرضا
۲۸۴۴ جمعیت و تنظیم خانواده ۲ ۰ چهار شنبه۱۸:۰۰ ۱۶:۰۰ ش کلاس سیکلن ۱۶:۰۰ ۲۸/۰۳/۹۲ غلامی احمدرضا
۲۸۴۵ جمعیت و تنظیم خانواده ۲ ۰ یکشنـــبه۲۰:۰۰ ۱۸:۰۰ ش کلاس ۳۰۷ ۱۶:۰۰ ۲۸/۰۳/۹۲ دولتشاه فرشاد
۲۸۴۶ جمعیت و تنظیم خانواده ۲ ۰ دوشـــنبه۲۰:۰۰ ۱۸:۰۰ ش کلاس ۳۰۱ ۱۶:۰۰ ۲۸/۰۳/۹۲ دولتشاه فرشاد
۲۸۴۷ جمعیت و تنظیم خانواده ۲ ۰ چهار شنبه۱۰:۰۰ ۰۸:۰۰ ش کلاس سکلن ۱۶:۰۰ ۲۸/۰۳/۹۲ قربانی کلخواجه ساسان
۲۸۴۸ جمعیت و تنظیم خانواده ۲ ۰ چهار شنبه۱۲:۰۰ ۱۰:۰۰ ش کلاس سیکلن ۱۶:۰۰ ۲۸/۰۳/۹۲ قربانی کلخواجه ساسان
۲۸۴۹ جمعیت و تنظیم خانواده ۲ ۰ چهار شنبه۱۶:۰۰ ۱۴:۰۰ ش کلاس سکلن ۱۶:۰۰ ۲۸/۰۳/۹۲ قربانی کلخواجه ساسان
۲۸۵۰ جمعیت و تنظیم خانواده ۲ ۰ چهار شنبه۱۸:۰۰ ۱۶:۰۰ ش کلاس سکلن ۱۶:۰۰ ۲۸/۰۳/۹۲ قربانی کلخواجه ساسان
۲۵۳۰ ریاضی ۲(جبرانی) ۳ ۰ چهار شنبه۱۴:۰۰ ۱۱:۰۰ ش کلاس ۵۳۶ ۱۰:۳۰ ۳۰/۰۳/۹۲ منشور فرشید
۲۵۳۱ ریاضی ۲(جبرانی) ۳ ۰ سه شنبــه۱۷:۰۰ ۱۴:۰۰ ش کلاس ۵۳۷ ۱۰:۳۰ ۳۰/۰۳/۹۲ حدادزاده ناصر
۲۵۳۲ ریاضی ۲(جبرانی) ۳ ۰ سه شنبــه۲۰:۰۰ ۱۷:۰۰ ش کلاس ۵۳۷ ۱۰:۳۰ ۳۰/۰۳/۹۲ حدادزاده ناصر
۲۵۳۳ ریاضی گسسته ۲ ۰ سه شنبــه۱۶:۰۰ ۱۴:۰۰ ش کلاس ۵۳۶ ۱۰:۳۰ ۰۴/۰۴/۹۲ رحیمی علی
۲۵۳۴ ریاضی گسسته ۲ ۰ سه شنبــه۱۸:۰۰ ۱۶:۰۰ ش کلاس ۵۳۶ ۱۰:۳۰ ۰۴/۰۴/۹۲ رحیمی علی
۲۵۳۵ ریاضی گسسته ۲ ۰ سه شنبــه۲۰:۰۰ ۱۸:۰۰ ش کلاس ۵۳۶ ۱۰:۳۰ ۰۴/۰۴/۹۲ رحیمی علی
۲۵۳۸ ریاضی مهندسی ۲ ۰ پنج شنـبه۱۰:۰۰ ۰۸:۰۰ ش کلاس ۵۴۱ ۱۶:۰۰ ۱۰/۰۴/۹۲ درشمالی محسن
۲۹۹۲ ریاضی مهندسی ۲ ۰ ۱۶:۰۰ ۱۰/۰۴/۹۲ حدادزاده ناصر
۲۹۹۳ ریاضی مهندسی ۲ ۰ ۱۶:۰۰ ۱۰/۰۴/۹۲ منشور فرشید
۲۱۷۳ زبان ماشین و اسمبلی ۱ ۱ ۱۴:۰۰ ۲۹/۰۳/۹۲ رحمانی امین
۲۱۷۴ زبان ماشین و اسمبلی ۱ ۱ ۱۴:۰۰ ۲۹/۰۳/۹۲ رحمانی امین
۲۱۷۵ زبان ماشین و اسمبلی ۱ ۱ ۱۴:۰۰ ۲۹/۰۳/۹۲ مراحل اشکان
۲۱۸۱ شبیه سازی کامپیوتر ۲ ۱ ۱۶:۰۰ ۱۳/۰۴/۹۲ مراحل اشکان مهندسی نرم افزار
۲۱۸۲ شبیه سازی کامپیوتر ۲ ۱ ۱۶:۰۰ ۱۳/۰۴/۹۲ مراحل اشکان مهندسی نرم افزار
۲۱۸۸ طراحی سیستمهای شی گرا ۲ ۱ ۰۸:۰۰ ۱۱/۰۴/۹۲ چیره صدیقه
۲۱۸۹ طراحی سیستمهای شی گرا ۲ ۱ ۰۸:۰۰ ۱۱/۰۴/۹۲ محمدی بهرام آبادی رضا
۲۱۹۰ طراحی سیستمهای شی گرا ۲ ۱ ۰۸:۰۰ ۱۱/۰۴/۹۲ محمدی بهرام آبادی رضا
۲۱۹۱ طراحی صفحات وب ۲ ۱ ۱۰:۳۰ ۱۴/۰۴/۹۲ پورعلی عبدالقادر مهندسی اینترنت
۲۱۹۲ طراحی صفحات وب ۲ ۱ ۱۰:۳۰ ۱۴/۰۴/۹۲ نیک نژاد احمد مهندسی اینترنت
۲۱۹۳ طراحی وپیاده سازی زبانهای برنامه نویسی ۲ ۱ ۱۰:۳۰ ۲۹/۰۳/۹۲ کجباف محسن طراحی الگوریتمها برنامه سازی سیستم
۲۱۹۴ طراحی وپیاده سازی زبانهای برنامه نویسی ۲ ۱ ۱۰:۳۰ ۲۹/۰۳/۹۲ نیک نژاد احمد طراحی الگوریتمها برنامه سازی سیستم
۱۷۳ فارسی عمومی ۳ ۰ شنبـــــه۱۱:۰۰ ۰۸:۰۰ ش کلاس ۱۱۱ ۰۸:۰۰ ۲۶/۰۳/۹۲ بخنوه مریم
۱۷۴ فارسی عمومی ۳ ۰ شنبـــــه۱۴:۰۰ ۱۱:۰۰ ش کلاس ۱۱۱ ۰۸:۰۰ ۲۶/۰۳/۹۲ بخنوه مریم
۱۷۵ فارسی عمومی ۳ ۰ شنبـــــه۱۷:۰۰ ۱۴:۰۰ ش کلاس ۱۱۱ ۰۸:۰۰ ۲۶/۰۳/۹۲ بخنوه مریم
۱۷۶ فارسی عمومی ۳ ۰ شنبـــــه۲۰:۰۰ ۱۷:۰۰ ش کلاس ۱۱۱ ۰۸:۰۰ ۲۶/۰۳/۹۲ چراغی مهدیه
۱۷۷ فارسی عمومی ۳ ۰ یکشنـــبه۱۷:۰۰ ۱۴:۰۰ ش کلاس ۱۱۱ ۰۸:۰۰ ۲۶/۰۳/۹۲ چراغی مهدیه
۱۷۸ فارسی عمومی ۳ ۰ یکشنـــبه۲۰:۰۰ ۱۷:۰۰ ش کلاس ۱۱۱ ۰۸:۰۰ ۲۶/۰۳/۹۲ چراغی مهدیه
۱۷۹ فارسی عمومی ۳ ۰ یکشنـــبه۱۱:۰۰ ۰۸:۰۰ ش کلاس ۱۱۱ ۰۸:۰۰ ۲۶/۰۳/۹۲ قائمی علیرضا
۱۸۰ فارسی عمومی ۳ ۰ سه شنبــه۱۱:۰۰ ۰۸:۰۰ ش کلاس ۱۱۱ ۰۸:۰۰ ۲۶/۰۳/۹۲ خلیلی صرافی لیلا
۱۸۱ فارسی عمومی ۳ ۰ چهار شنبه۱۱:۰۰ ۰۸:۰۰ ش کلاس ۱۱۱ ۰۸:۰۰ ۲۶/۰۳/۹۲ خلیلی صرافی لیلا
۱۸۳ فارسی عمومی ۳ ۰ دوشـــنبه۲۰:۰۰ ۱۷:۰۰ ش کلاس ۱۱۱ ۰۸:۰۰ ۲۶/۰۳/۹۲ صفیان بلداجی یوسف
۱۸۵ فارسی عمومی ۳ ۰ سه شنبــه۲۰:۰۰ ۱۷:۰۰ ش کلاس ۱۱۱ ۰۸:۰۰ ۲۶/۰۳/۹۲ صفیان بلداجی یوسف
۱۸۶ فارسی عمومی ۳ ۰ چهار شنبه۱۷:۰۰ ۱۴:۰۰ ش کلاس ۱۱۱ ۰۸:۰۰ ۲۶/۰۳/۹۲ آلبوغبیش منصور
۱۸۷ فارسی عمومی ۳ ۰ چهار شنبه۲۰:۰۰ ۱۷:۰۰ ش کلاس ۱۱۱ ۰۸:۰۰ ۲۶/۰۳/۹۲ آلبوغبیش منصور
۱۸۸ فارسی عمومی ۳ ۰ پنج شنـبه۱۱:۰۰ ۰۸:۰۰ ش کلاس ۱۱۱ ۰۸:۰۰ ۲۶/۰۳/۹۲ هاشمی زاده معصومه
۱۸۹ فارسی عمومی ۳ ۰ پنج شنـبه۱۴:۰۰ ۱۱:۰۰ ش کلاس ۱۱۱ ۰۸:۰۰ ۲۶/۰۳/۹۲ هاشمی زاده معصومه
۱۹۰ فارسی عمومی ۳ ۰ پنج شنـبه۱۷:۰۰ ۱۴:۰۰ ش کلاس ۱۱۱ ۰۸:۰۰ ۲۶/۰۳/۹۲ جمشیدی منش میثم
۱۹۱ فارسی عمومی ۳ ۰ دوشـــنبه۱۷:۰۰ ۱۴:۰۰ ش کلاس ۱۱۱ ۰۸:۰۰ ۲۶/۰۳/۹۲ فتلی صاکی غلامرضا
۱۹۲ فارسی عمومی ۳ ۰ چهار شنبه۱۴:۰۰ ۱۱:۰۰ ش کلاس ۵۰۴ ۰۸:۰۰ ۲۶/۰۳/۹۲ آلبوغبیش منصور
۲۸۷ فارسی عمومی ۳ ۰ دوشـــنبه۱۱:۰۰ ۰۸:۰۰ ش کلاس ۱۱۱ ۰۸:۰۰ ۲۶/۰۳/۹۲ بخنوه مریم
۲۸۹ فارسی عمومی ۳ ۰ پنج شنـبه۲۰:۰۰ ۱۷:۰۰ ش کلاس ۱۱۱ ۰۸:۰۰ ۲۶/۰۳/۹۲ جمشیدی منش میثم
۲۱۹۵ گرافیک کامپیوتری۱ ۲ ۱ ۱۴:۰۰ ۲۸/۰۳/۹۲ یکتائی محمدحسین
۲۱۹۶ گرافیک کامپیوتری۱ ۲ ۱ ۱۴:۰۰ ۲۸/۰۳/۹۲ یکتائی محمدحسین
۲۱۹۷ مباحث ویژه ۲ ۱ ۱۶:۰۰ ۰۵/۰۴/۹۲ سراج حر
۲۱۹۹ مباحث ویژه ۲ ۱ ۱۶:۰۰ ۰۵/۰۴/۹۲ سقائیان ساسان
۲۲۰۰ مباحث ویژه ۲ ۱ ۱۶:۰۰ ۰۵/۰۴/۹۲ پورعلی عبدالقادر
۲۱۹۸ مباحث ویژه ۲ ۱ یکشنـــبه۱۵:۰۰ ۱۱:۰۰ ش کلاس ک ک ۳ ۱۶:۰۰ ۰۵/۰۴/۹۲ سقائیان ساسان
۲۲۰۱ محیط های چند رسانه ای ۲ ۱ ۰۸:۰۰ ۳۰/۰۳/۹۲ مراحل اشکان
۲۲۰۲ محیط های چند رسانه ای ۲ ۱ ۰۸:۰۰ ۳۰/۰۳/۹۲ نیک نژاد احمد
۲۹۹۴ معادلات دیفرانسیل ۲ ۰ ۱۰:۳۰ ۱۱/۰۴/۹۲ حدادزاده ناصر
۲۹۹۵ معادلات دیفرانسیل ۲ ۰ ۱۰:۳۰ ۱۱/۰۴/۹۲ حدادزاده ناصر
۲۲۰۳ معماری کامپیوتر ۲ ۰ پنج شنـبه۱۰:۰۰ ۰۸:۰۰ ش کلاس ۵۳۵ ۱۶:۰۰ ۱۲/۰۴/۹۲ رحمانی امین زبان ماشین و اسمبلی
۲۲۰۴ معماری کامپیوتر ۲ ۰ پنج شنـبه۱۲:۰۰ ۱۰:۰۰ ش کلاس ۵۳۵ ۱۶:۰۰ ۱۲/۰۴/۹۲ رحمانی امین زبان ماشین و اسمبلی
۲۲۰۵ معماری کامپیوتر ۲ ۰ پنج شنـبه۱۴:۰۰ ۱۲:۰۰ ش کلاس ۵۳۵ ۱۶:۰۰ ۱۲/۰۴/۹۲ رحمانی امین زبان ماشین و اسمبلی
۲۲۰۷ مهندسی اینترنت ۲ ۱ یکشنـــبه۱۶:۰۰ ۱۲:۰۰ ش کلاس ک ک ۲ ۱۴:۰۰ ۱۴/۰۴/۹۲ نورائی مریم
۲۲۰۶ مهندسی اینترنت ۲ ۱ ۱۴:۰۰ ۱۴/۰۴/۹۲ نورائی مریم
۲۲۰۸ مهندسی اینترنت ۲ ۱ ۱۴:۰۰ ۱۴/۰۴/۹۲ نورائی مریم
۲۲۰۹ مهندسی اینترنت ۲ ۱ ۱۴:۰۰ ۱۴/۰۴/۹۲ نورائی مریم
۲۲۱۰ مهندسی نرم افزار ۳ ۰ شماره کلاس ۵۳۶ ۱۱:۰۰ – ۰۸:۰۰ – جـمــعــه , ۱۴:۰۰ ۰۵/۰۴/۹۲ چیره صدیقه
۲۲۱۱ مهندسی نرم افزار ۳ ۰ شنبـــــه۱۱:۰۰ ۰۸:۰۰ ش کلاس ۵۳۵ ۱۴:۰۰ ۰۵/۰۴/۹۲ چیره صدیقه
۲۲۱۲ هوش مصنوعی ۲ ۱ ۱۶:۰۰ ۰۲/۰۴/۹۲ پدرام علی
۲۲۱۳ هوش مصنوعی ۲ ۱ ۱۶:۰۰ ۰۲/۰۴/۹۲ یکتائی محمدحسین
ارسال توسط : مدیریت

نظر مخاطبان:نظر شما:

1- گزینه های ستاره دار الزامی می باشند.
2- ایمیل شما نمایش داده نمی شود.
3- لطفا جهت دریافت پاسخ نظر خود حتما ایمیل خود را بصورت صحیح وارد نمائید.
نام *
ایمیل *
سایت