سایت دانشجویان رشته کامپیوتر مقطع کارشناسی ارشد ، کارشناسی و کاردانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان » استاد پدارم


استاد پدارم

اسامی گروه دوم و سوم امتحان میانترم برنامه سازی سیستم استاد پدرام

احتراماً به اطلاع دانشجویان محترم میرساند بدینوسیله اسامی نفرات دومین گروه امتحان میانترم درس برنامه سازی سیستم استاد پدرام به شرح فایل ضمیمه شده می باشد ، اﺳﺎﻣﯽ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﻧﻔﺮات اﻣﺘﺤﺎن ﻣﯿﺎﻧﺘﺮم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎزی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﯿﻤﺴﺎل دوم ۹۲-۹۲ ﮐﻪ در روز۱۵  اردﯾﺒﻬﺸﺖ ۹۲ در ﺳﮑﺸﻦ روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﺛﺒﺖ ﺷﺪ توضیح امتحان میانترم:اﻣﺘﺤﺎن ﺑﺼﻮرت ﺟﺰوه ﺑﺎز […]