سایت دانشجویان رشته کامپیوتر مقطع کارشناسی ارشد ، کارشناسی و کاردانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان » امتحان میانترم


امتحان میانترم

اسامی گروه چهارم ، پنجم و ششم امتحان میانترم برنامه سازی سیستم استاد پدرام

 احتراماً به اطلاع دانشجویان محترم میرساند بدینوسیله اسامی نفرات گروه های چهارم ، پنجم و ششم امتحان میانترم درس برنامه سازی سیستم استاد پدرام به شرح فایل ضمیمه شده می باشد ، اﻣﺘﺤﺎن ﺑﺼﻮرت ﺟﺰوه ﺑﺎز ﺗﻌﺪاد ﺳﺌﻮاﻻت دو ﺳﺌﻮال ﺑﺎرم ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺳﺌﻮاﻻت ﺳﻪ ﻧﻤﺮه وﻗﺖ اﻣﺘﺤﺎن ۹۰ دﻗﯿﻘﻪ ﮔﺮوه ﺷﻤﺎره ۴ : […]