سایت دانشجویان رشته کامپیوتر مقطع کارشناسی ارشد ، کارشناسی و کاردانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان » ترم بهمن


ترم بهمن

زمانبندی انتخاب واحد اینترنتی نیمسال دوم۹۶ -۹۵

زمانبندی انتخاب واحد  اینترنتی نیمسال دوم۹۶ -۹۵   صبح ساعت  ۹  الی ۱۲ بعدازظهرساعت  ۱۴  الی  ۱۹ تاریخ رشته ورودی رشته ورودی سه شنبه ۰۵/۱۱/۹۵ کلیه رشته ها ۹۳ وماقبل کلیه رشته ها ۹۳ و ماقبل چهارشنبه  ۰۶/۱۱/۹۵ کلیه رشته ها ۹۴ کلیه رشته ها ۹۴ پنجشنبه ۰۷/۱۱/۹۵ کلیه رشته ها ۹۵ کلیه رشته ها […]

زمانبندی حذف و اضافه اینترنتی نیمسال دوم ۹۳-۹۴

احتراما به اطلاع دانشجویان محترم دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان میرساند زمانبندی حذف و اضافه اینترنتی نیمسال دوم ۹۳-۹۴ در مقاطع کاردانی ، کارشناسی و کارشناسی ارشد بر اساس جدول فوق میباشد :