سایت دانشجویان رشته کامپیوتر مقطع کارشناسی ارشد ، کارشناسی و کاردانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان » تقویم آموزشی


تقویم آموزشی

تقویم آموزشی سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان

تقویم آموزشی سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸ دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان تقویم آموزشی سال تحصیلی ۹۹-۹۸ نیمسال ثبت نام و انتخاب واحد شروع کلاس حذف و اضافه پایان کلاس برگزاری امتحانات اول ۹۸/۶/۹ لغایت ۹۸/۶/۲۱ ۹۸/۶/۲۳ ۹۸/۷/۶ لغایت ۹۸/۷/۱۱ ۹۸/۱۰/۱۲ ۹۸/۱۰/۱۴ لغایت ۹۸/۱۰/۲۶ دوم ۹۸/۱۱/۵ لغایت ۹۸/۱۱/۱۰ ۹۸/۱۱/۱۲ ۹۸/۱۱/۲۶ لغایت ۹۸/۱۲/۱ ۹۹/۳/۲۲ ۹۹/۳/۲۴ لغایت ۹۹/۴/۵ دوره […]