سایت دانشجویان رشته کامپیوتر مقطع کارشناسی ارشد ، کارشناسی و کاردانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان » حذف واضافه


حذف واضافه

زمانبندی حذف واضافه اینترنتی نیمسال دوم ۹۲-۹۱ دانشگاه آزاد آبادان

زمانبندی حذف واضافهاینترنتی نیمسال دوم ۹۲-۹۱ صبح ساعت ۸ الی ۱۳ بعدازظهرساعت ۱۴ الی ۱۹ تاریخ رشته ورودی رشته ورودی شنبه ۹۱/۱۱/۲۸ کارشناسی پیوسته پرستاری کاردانی ناپیوسته اموربانکی کاردانی ناپیوسته امورگمرکی کارشناسی پیوسته اقتصادبازرگانی کلیه ورودی ها کلیه ورودی ها کلیه ورودی ها کلیه ورودی ها کارشناسی پیوسته مامائی کارشناسی زبان و ادبیات عرب مترجمی […]