سایت دانشجویان رشته کامپیوتر مقطع کارشناسی ارشد ، کارشناسی و کاردانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان » زمان بندی


زمان بندی

زمان بندی انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی۹۲-۹۳ قسمت دوم

۹۲/۰۶/۰۶ کارشناسی پیوسته مامائی کارشناسی زبان و ادبیات عرب کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عرب دکترای زبان وادبیات عرب کارشناسی پیوسته اقتصادبازرگانی کاردانی ناپیوسته اموربانکی کاردانی ناپیوسته امورگمرکی کارشناسی پیوسته  پرستاری کارشناسی پیوسته حقوق کارشناسی مدیریت بازرگانی کاردانی ناپیوسته مدیریت بازرگانی مهندسی شیمی ۹۰ کارشناسی پیوسته مهندسی معماری کاردانی پیوسته نقشه کشی معماری کارشناسی پیوسته  […]