سایت دانشجویان رشته کامپیوتر مقطع کارشناسی ارشد ، کارشناسی و کاردانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان » مبانی اینترنت


مبانی اینترنت

جلسه توجیهی درس پروژه و تغییر زمان درس مبانی اینترنت استاد اسدی

جلسه پروژه با استاد اسدی روز چهارشنبه ۲۱/۱/۹۲ ساعت ۱۰ صبح کلاس ۵۳۸ برگزار می گردد همچنین کلاس مبانی اینترنت ساعت ۲۰-۱۶:۳۰ روز یکشنبه ۲۵/۱/۹۲ به روز ۲۶/۱/۹۲ منتقل شد(فقط هفته آینده).