سایت دانشجویان رشته کامپیوتر مقطع کارشناسی ارشد ، کارشناسی و کاردانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان » نیمسال دوم


نیمسال دوم

زمانبندی انتخاب واحد نیمسال دوم ۹۴-۹۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان

زمانبندی انتخاب واحد نیمسال دوم ۹۴-۹۵ دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان ۱۱/۰۴ ورودی ۹۱ و ماقبل ۹صبح الی ۱۳ -۱۴ الی ۱۹ ۱۱/۰۵ ورودی ۹۲ ۹صبح الی ۱۳ -۱۴ الی ۱۹ ۱۱/۰۶ ورودی ۹۳ ۹صبح الی ۱۳ -۱۴ الی ۱۹ ۱۱/۰۷ ورودی ۹۴ ۹صبح الی ۱۳ -۱۴ الی ۱۹ ۱۱/۰۸ کلیه ورودیها ۹صبح الی ۱۳ […]

زمانبندی حذف و اضافه اینترنتی نیمسال دوم ۹۳-۹۴

احتراما به اطلاع دانشجویان محترم دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان میرساند زمانبندی حذف و اضافه اینترنتی نیمسال دوم ۹۳-۹۴ در مقاطع کاردانی ، کارشناسی و کارشناسی ارشد بر اساس جدول فوق میباشد :